Регресионно моделиране за преки и непреки рамки на медиация. Оценките на ефекта на хранителните модели върху морфологията на яйчниците, без да се вземат предвид медиаторите, са известни като „директен ефект“. Оценките на ефекта на диетичните модели върху морфологията на яйчниците, докато се контролира отделен медиатор, бяха монтирани (панели А до D), за да илюстрират „простото медиация“. „Моделът на серийната медиация“ съответства на връзката между диетичните модели и морфологията на яйчниците, като същевременно отчита всички медиатори (панел Е). Сумата от преки и косвени оценки на ефекта е известна като „общ ефект“. Плътните линии бяха отчетени при анализите на пътеките. Пунктираните линии илюстрират патофизиологичните асоциации между медиатори и не са включени в анализите на пътеките според целта на изследването. Съкращения: X, експозиция; М, медиатор; и Y, променливи на резултата.

инсулиновата