ДОГОВОР ЗА ДИСТАНЦИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АБОНАМЕНТ НА ​​УСЛУГИ В ИНТЕРНЕТ ОКОЛНАТА СРЕДА

чударс

Това е споразумение от разстояние за услугата за цифрово съдържание на жителите на Лиепая плюс покупка на абонамент в Интернет среда, по-нататък - споразумението, сключено между SIA “Kurzemes Vārds” (регистрационен номер: 42103002455, юридически адрес: Pasta Street 3, Liepaja, LV-3401; e-mail: [email protected]), наричан по-долу РК, и лицето, което прави покупката, наричано по-долу КУПУВАЧ, на уебсайта liepajniekiem.lv, наричан по-долу САЙТА, ​​и двамата изпълнители заедно - СТРАНИТЕ. КУПУВАЧЪТ, когато прави покупка на САЙТА съгласно настоящото споразумение, се съгласява с неговите условия, има право да отпечата и запази тези Условия.

В рамките на настоящото споразумение:

  1. (а) КУПУВАЧ означава физическо или юридическо лице, което закупува САЙТ с цел неплатежни услуги за платено съдържание, наричано по-долу КУПУВАЧ;
  2. б) Liepajnieki plus има платена услуга за цифрово съдържание, включваща статии, снимки, която е специално създадена, подбрана и публикувана на САЙТА с обозначението „плюс“, и абонаментът на който КУПУВАЧЪТ има право да закупи, по-нататък - УСЛУГАТА,
  3. СРОК НА УСЛУГАТА И ЦЕНА

Абонаментът за УСЛУГАТА е фиксиран срок - 4 (четири) седмици лиценз за използване на УСЛУГАТА за цената - 1,99 евро (едно евро и 99 цента). Абонаментната такса за УСЛУГАТА включва данък върху добавената стойност (ДДС) в размер на 21%. Абонаментната цена на услугата в ГОК може да бъде променена без предизвестие (промяната не се отнася за вече платения срок на УСЛУГАТА), като уведоми КУПУВАЧА за това не по-късно от 30 дни преди новата цена да влезе в сила. ГК и КУПУВАЧЪТ се съгласяват, че промените в цената на УСЛУГАТА се прилагат за новия период в края на периода на предплатен абонамент за УСЛУГАТА.

  1. ПОКУПКА И ПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИ

Този раздел на споразумението описва процедурата за закупуване на УСЛУГАТА и плащане за закупуване на абонамент за УСЛУГАТА.

2.1. Купувачът може да закупи УСЛУГАТА само след регистрация в САЙТА. За да закупи абонамент за УСЛУГАТА, Купувачът трябва да избере начина на плащане, като въведе информацията, изисквана от РК. С приемането на това споразумение КУПУВАЧЪТ потвърждава, че ясно е разбрал, че закупуването на абонамент за УСЛУГАТА е платена услуга, както и че е прочел съдържанието на това споразумение.

2.2. КУПУВАЧЪТ закупува абонамента за УСЛУГИ с помощта на платежна карта или чрез SMS (таксата ще бъде включена във фактурата на доставчика на мобилни услуги на КУПУВАЧА) и се издава като редовно плащане, като срокът му автоматично се удължава до следващите фиксирани 4 (четири) седмичен срок и плащането за абонамент за УСЛУГА автоматично се кредитира по банковата сметка на KV, докато КУПУВАЧЪТ не реши да прекрати покупката на абонамента за УСЛУГИ на САЙТА чрез активиране на АНУЛИРАНЕ НА АБОНАМЕНТА в регистрирания профил.

  1. ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ

Съгласно настоящото споразумение GOK предоставя услуга, която съответства на онлайн предплатената услуга за цифрово съдържание (доставка на цифрово съдържание като електронни публикации, която не се доставя на самостоятелен носител), достъпна при поискване и започва след заплащане на абонамента за СЕРВИЗ, който автоматично се абонира за УСЛУГАТА. активиран. КУПУВАЧЪТ се съгласява, че в момента на активиране на УСЛУГАТА е започнало използването на УСЛУГАТА, като по този начин КУПУВАЧЪТ се отказва от правото на 14-дневно теглене и възстановяване на платената сума, на базата на Кабинета на министрите 20.05.2014. разпоредбите на параграф 22.13 от Правило № 255 „Правила относно договорите от разстояние“.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за задълженията на другия ИЗПЪЛНИТЕЛ към трети страни, ако такива са възникнали във връзка с изпълнението на настоящото споразумение. ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ се съгласяват, че ако някоя от тях не изпълни задълженията си по Споразумението поради форсмажорни обстоятелства, тя ще бъде освободена от отговорност за неизпълнение на Споразумението като цяло или правилно неизпълнение на Споразумението. Непреодолима сила означава всяко обстоятелство извън контрола на СТРАНАТА (ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е действал разумно и справедливо), в резултат на което не е било възможно да изпълни задълженията правилно или изобщо и ако тези обстоятелства не са могли да бъдат предвидени не само за ПАРТИЯТА, но за всяко друго лице. работи или би действал в съответния сектор на УЧАСТНИКА, както и ако тези обстоятелства не могат да бъдат отстранени с разумни и справедливи средства.

  1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Цялата информация, която не е публично достъпна и която една от СТРАНИТЕ си предоставя взаимно по време на изпълнението на Споразумението или е разкрита при изпълнение на своите задължения, включително информация за финансово състояние, използвани технологии и компютърни програми, планове за развитие на УСЛУГАТА и САЙТА, се признава и третира като поверително.

Такава информация не се счита за поверителна, ако преди нейното придобиване тя вече е била във владение на другата СТРАНА или е била публично достояние и към момента на получаване на такава информация не е била предмет на условието за поверителност;

  1. ОБРАБОТКА НА ДАННИ

  1. РАЗЛИЧНИ ПРАВИЛА

Настоящото споразумение влезе в сила, когато КУПУВАЧЪТ направи абонамент за УСЛУГАТА на САЙТА, ​​съгласи се с неговите условия и заплати абонаментната такса. Споразумението се сключва за неопределен период от време и е валидно до изпълнението на поетите задължения. КУПУВАЧЪТ също има право да отмени абонамента за УСЛУГАТА, като направи подходящи промени в САЙТА. Отказът в този случай се отнася за следващ период на абонамент, за който КУПУВАЧЪТ не е платил и/или не възнамерява да го направи. ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ се задължават да разрешат всеки спор между СТРАНИТЕ, произтичащ от настоящото споразумение, чрез преговори. Ако спорът не е разрешен без посредничеството на съда, спорът се разглежда в съда на Република Латвия.