Информация за NCHS № 106, септември 2012 г.

Тала Х.И. Fakhouri, Ph.D., M.P.H .; Синтия Л. Огдън, д-р, M.R.P .; Маргарет Д. Карол, M.S.P.H .; Brian K. Kit, M.D., M.P.H .; и Катрин М. Флегал, д-р.

Основни констатации

Данни от Националното проучване за здравни и хранителни изследвания, 2007–2010

 • Повече от една трета от възрастните възрастни на 65 и повече години са били със затлъстяване през 2007–2010 г.
 • Разпространението на затлъстяването е по-високо сред тези на възраст 65‒74 години в сравнение с тези на възраст 75 и повече години при мъжете и жените.
 • Преобладаването на затлъстяването при жени на възраст 65–74 години е по-високо, отколкото при жени на възраст 75 и повече години, във всички расови и етнически групи, с изключение на чернокожите жени, които не са испанки, където приблизително една на две е била със затлъстяване сред двете възрастови групи.
 • Между 1999‒2002 г. и 2007‒2010 г. разпространението на затлъстяването сред възрастните мъже се е увеличило.

До 2050 г. броят на възрастните възрастни в САЩ, определени като лица на 65 и повече години, се очаква да се увеличи повече от два пъти, като се увеличи от 40,2 милиона на 88,5 милиона (1). Както застаряването, така и затлъстяването допринасят за по-голямото използване на здравни услуги (2,3). Следователно, увеличаването на дела на възрастните възрастни, които са със затлъстяване, може да увеличи разходите за здравеопазване. Предвид прогнозните демографски промени и потенциалните разходи за здраве при затлъстяване е важно да се проследи разпространението на затлъстяването сред възрастните възрастни (2,3). Този доклад представя най-новите национални оценки на затлъстяването при възрастни хора по пол, възраст, раса и етническа принадлежност и образователно ниво и изследва промените в разпространението на затлъстяването между 1999 и 2010 г.

Ключови думи: Национално проучване за здравни и хранителни изследвания, възрастни хора

Какво е разпространението на затлъстяването сред възрастните възрастни през 2007–2010?

Около 35% от възрастните на възраст 65 и повече години са били със затлъстяване през 2007–2010 г., което представлява над 8 милиона възрастни на възраст 65‒74 години и почти 5 милиона възрастни на възраст над 75 години (данните не са показани). Няма разлика в разпространението на затлъстяването при мъжете и жените (Фигура 1). Разпространението на затлъстяването сред тези на възраст 75 и повече години (27,8%) е по-ниско от разпространението сред тези на възраст 65–74 години (40,8%). По-ниското разпространение сред тези на възраст 75 и повече години в сравнение с тези на възраст 65–74 години се наблюдава както при мъжете, така и при жените.

Фигура 1. Разпространение на затлъстяването сред възрастни на 65 и повече години, по пол: Съединени щати, 2007–2010

1 Значително различен от 75 години и повече.
ИЗТОЧНИК: CDC/NCHS, Национално проучване за здравни и хранителни изследвания, 2007‒2010.

Имаше ли разлики в разпространението на затлъстяването сред възрастните възрастни по раса и етническа принадлежност?

Няма значителни разлики в разпространението на затлъстяването по раса и етническа принадлежност сред мъжете (Фигура 2). Преобладаването на затлъстяването обаче се различава в зависимост от расата и етническата принадлежност сред жените. Сред жените на възраст 65‒74 години 53,9% от неиспаноядните чернокожи жени са били със затлъстяване, в сравнение с 38,9% от неиспаноядските бели жени, но не е значително по-различно от испанските жени (46,6%). Сред жените на възраст 75 и повече години, 49,4% от неиспаноядните чернокожи жени са били със затлъстяване, 30,2% от испанките са били със затлъстяване и 27,5% от неиспаноядните бели жени са били със затлъстяване.

Фигура 2. Разпространение на затлъстяването сред възрастни на 65 и повече години, по пол и раса и етническа принадлежност: Съединени щати, 2007–2010

1 Значително различен от неиспанския бял.
2 Значително различен от неиспанския бял и испанския.
ИЗТОЧНИК: CDC/NCHS, Национално проучване за здравни и хранителни изследвания, 2007‒2010.

Имаше ли различия в разпространението на затлъстяването сред възрастните възрастни по образование?

Въпреки че няма значителни линейни тенденции в разпространението на затлъстяването сред мъжете на възраст 65–74 години по степен на образование, разпространението на затлъстяването е по-високо сред тези с някакъв колеж в сравнение с тези с висше образование (Фигура 3). Налице е линейна тенденция при жените на възраст 65‒74 години: Наблюдава се намаляване на разпространението на затлъстяването с увеличаване на образованието. Почти половината от тези с по-малко от средно образование са с наднормено тегло в сравнение с около една трета от тези с висше образование. Не са наблюдавани линейни тенденции в разпространението на затлъстяването по степен на образование при мъже или жени на възраст над 75 години.

Фигура 3. Разпространение на затлъстяването сред възрастни на 65 и повече години, по пол и образование: Съединени щати, 2007–2010

1 Значителна линейна тенденция.
ИЗТОЧНИК: CDC/NCHS, Национално проучване за здравни и хранителни изследвания, 2007‒2010.

Нараства ли разпространението на затлъстяването сред възрастните възрастни между 1999 и 2010 г.?

През периодите 1999–2002, 2003–2006 и 2007–2010 се наблюдава линейно нарастване на разпространението на затлъстяването сред възрастните мъже и в двете възрастови групи (Фигура 4). Разпространението на затлъстяването сред мъжете на възраст 65‒74 години се е увеличило от около 31,6% през 1999–2002 г. до 41,5% през 2007–2010 г. Сред мъжете на възраст 75 и повече години разпространението на затлъстяването се е увеличило от 17,7% през 1999‒2002 г. на 26,5% през 2007–2010 г. При жените промяната за същия период от време не е статистически значима за нито една възрастова група.

Фигура 4. Тенденции в разпространението на затлъстяването сред възрастни на 65 и повече години, по пол: Съединени щати, 1999–2010

1 Значителна линейна тенденция.
ИЗТОЧНИК: CDC/NCHS, Национално проучване за здравни и хранителни изследвания, 2007‒2010.

Обобщение

През 2007–2010 г. повече от една трета от възрастните възрастни са били със затлъстяване, което съответства на приблизително 13 милиона възрастни възрастни със затлъстяване. Разпространението на затлъстяването сред жените на възраст 65–74 години е по-високо, отколкото при жените на възраст 75 и повече години във всички расови и етнически групи, с изключение на чернокожите жени, които не са испанки.

Общото разпространение на затлъстяването сред възрастните възрастни и расовите и етнически модели са подобни на оценките, съобщени по-рано за цялото възрастно население (4). Сред възрастните мъже не е имало разлики между расовите и етническите групи в разпространението на затлъстяването. Въпреки това, сред по-възрастните жени, неиспанските чернокожи жени имат по-голямо разпространение на затлъстяването, отколкото по-възрастните, неиспаноядски бели жени. Въпреки че същите тези модели са показани при жените на средна възраст (4), стойностите са значително по-ниски сред най-възрастните възрастни, тези на възраст над 75 години.

Социално-икономически различия в разпространението на затлъстяването, измерени чрез образователни постижения и наблюдавани при жени на възраст 20 и повече години, са установени и при тези на възраст 65–74 години, но връзката намалява и дори изчезва при тези на възраст 75 и повече години. Сред всички жени се наблюдава значителна тенденция за по-ниско разпространение на затлъстяването сред тези с най-високо образование (5). Това важи и за жените на възраст 65–74 години, но сред жените на възраст 75 и повече години не се наблюдава разлика в разпространението на затлъстяването по степен на образование.

Тъй като американците живеят по-дълго и възрастовото разпределение се променя, така че има повече възрастни възрастни, броят на затлъстелите възрастни хора може да нарасне, дори без увеличаване на разпространението на затлъстяването (1).

Дефиниции

Възрастни възрастни: Лица на 65 и повече години. Тази дефиниция е приета въз основа на допустимостта за обезщетения Medicare (6).

Затлъстяване: Индексът на телесна маса (ИТМ) се изчислява като тегло в килограми, разделено на височина в метри на квадрат, закръглено до един знак след десетичната запетая. Затлъстяването при възрастни се определя като ИТМ, по-голям или равен на 30 (7).

Образование: Постигнатото ниво на образование се класифицира въз основа на самоотчет като по-малко от средно училище, завършено средно училище или диплома за обща еквивалентност (GED), някои колежи и завършили колеж.

Източник на данни и методи

За тези анализи са използвани данни от Националното изследване на здравето и храненето (NHANES). NHANES е проучване, проведено от Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) на Националния център за здравна статистика (NCHS), за да наблюдава здравословното и хранително състояние на цивилното неинституционализирано население на САЩ. Проучването съчетава както интервю в дома, така и стандартизиран физически преглед в мобилен изпитен център. Данните за теглото и височината за този доклад бяха измерени в мобилния център за изследване.

NHANES използва сложен, многоетапен дизайн с вероятностно вземане на проби за избор на участници. Дизайнът на извадката включва свръхсемплиране, за да се получат надеждни оценки на здравните и хранителни мерки за подгрупите на населението. Файловете с данни за публична употреба на NHANES се издават на двугодишни цикли. За да има достатъчен размер на извадката за оценки сред възрастни на възраст 75 и повече години, два 2-годишни цикъла (2007–2008 и 2009–2010) бяха комбинирани за този доклад. През 2007–2008 г. и 2009–2010 г. неиспански лица от чернокожи и испаноморски произход, лица с ниски доходи и лица на възраст 60 и повече години бяха подложени на извадка, за да получат надеждни оценки. Данните бяха анализирани с помощта на тегла на извадката, за да се отчетат диференциалните вероятности за избор, неотговор и непокритие. Стандартните грешки на процентите бяха изчислени с помощта на линеаризация от серията Тейлър, метод, който включва дизайна на пробата.

Оценките за броя на възрастните възрастни със затлъстяване са изчислени, като се използват средните общи текущи проучвания на населението за периода 2007–2008 г. и 2009–2010 г., които са достъпни на уебсайта на NHANES.

Средните оценки за възрастни са адаптирани към възрастта според стандартната популация от 2000 г. в САЩ, като се използват две възрастови групи: 64-74 и 75 и повече. Разликите между групите бяха оценени с помощта на t статистика при иконата p pdf [PDF - 618 KB] външна икона. Текущи отчети за населението P25–1138. Вашингтон, окръг Колумбия: Бюро за преброяване на населението на САЩ. 2010 г.

 • Decaria JE, Sharp C, Petrella RJ. Доклад за преглед на обхвата: Затлъстяване при възрастни хора. Int J Obes (Лондон) 36 (9): 1141–50. 2012 г.
 • Lakdawalla DN, Goldman DP, Shang B. Здравето и ценовите последици от затлъстяването сред бъдещите възрастни хора. Health Aff (Millwood) 24 Suppl 2: W5R30–41. 2005 г.
 • Flegal KM, Carroll MD, Kit BK, Ogden CL. Преобладаване на затлъстяването и тенденции в разпределението на индекса на телесна маса сред възрастните в САЩ, 1999–2010. JAMA 307 (5): 491–7. 2012 г.
 • Ogden CL, Lamb MM, Carroll MD, Flegal KM. Затлъстяването и социално-икономическият статус при възрастни: САЩ, 2005–2008. Кратка информация за NCHS, № 50. 2010.
 • Министерство на здравеопазването и социалните услуги на САЩ. Инструмент за допустимост на Medicare. външна икона 2012.
 • Национални здравни институти. Клинични насоки за идентифициране, оценка и лечение на наднормено тегло и затлъстяване при възрастни pdf icon [PDF 1.25 MB] external icon. Докладът за доказателства. Obes Res 6 Suppl 2: 51S – 209S. 1998 г.
 • кратки

  Предложено цитиране

  Fakhouri TH, Ogden CL, Carroll MD, et al. Разпространение на затлъстяването сред възрастните възрастни в САЩ, 2007-2010. Кратка информация за NCHS, № 106. Хиатсвил, MD: Национален център за здравна статистика. 2012 г.

  Всички материали, които се появяват в този отчет, са публично достояние и могат да бъдат възпроизвеждани или копирани без разрешение; позоваването на източника обаче е оценено.